top of page

Turvallinen arki ja lapsen yksilöllisen polun tukeminen

Huojuva torni_edited.jpg
Reissussa yhdessä

Hyvä ja oikea-aikainen lastensuojelun sijoitus on myös lapsen oikeuksien vaalimista.

Hyvä ja oikea-aikainen lastensuojelun sijoitus on myös lapsen oikeuksien vaalimista. Sijoitusta suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon, että sijoituspaikka vastaa lapsen tarpeita, jotta lapsi voi saada oikeanlaista apua ja tukea tilanteeseensa. Lehtorantaan sijoitus alkaa yhteisymmärryksessä perheen, sijoittavan kunnan ja lapsen kanssa. Verkosto on yhdessä päätynyt Pienkoti Lehtorantaan sijoituksen olevan juuri kyseisen lapsen edunmukaista.

Lehtorannassa lapsen kokemus osallisuudesta on toiminnan lähtökohtana.

Lapsi kohdataan omana ainutkertaisena itsenään ja nähdään vahvasti osana omaa perhettään. Sijoituksen aikana autetaan lasta kirjoittamaan uutta omaa tarinaansa, joka pohjautuu lapsen voimavarojen ja vahvuuksien ympärille.

 

Jokaisen lapsen sijoituksen pohjalla on asiakassuunnitelma, jossa asetetaan yhdessä tavoitteet lapsen kuntoutumiselle. Asiakassuunnitelmaa täydennetään kasvatussuunnitelmalla, johon kirjataan lapsen arjen tavoitteita. Kasvatussuunnitelman avulla voidaan todentaa ja seurata lapsen etenemistä kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. Kasvatussuunnitelman askeleita pohditaan yhdessä lapsen ja vanhempien kanssa. Lapsen arjen kuulumisista kirjoitetaan kuukausittain kooste, johon myös lapsi osaltaan tulee kuulluksi ja saa kertoa kokemuksiaan. Kooste toimitetaan niin vanhemmille kuin sosiaalityöntekijöille. 

Jokaisen lapsen polku on yksilöllinen. Tärkeä arvomme on nähdä jokainen lapsi ja perhe arvokkaana ja etsiä lapsen ja myös vanhemman voimavaroja ja vahvuuksia. Lehtorannassa käytämme Muksuoppia, jonka tavoin käännämme haasteet harjoiteltaviksi taidoiksi. Aikuiset auttavat lasta etsimään itsestään vahvuuksia ja ottamaan askeleita kohti vaikeampien taitojen harjoittelua. Askeleita otetaan yksi kerrallaan, jotta lapsi voi kokea onnistumista etenemisessään.

Lehtoranta tarjoaa kodinomaiset puitteet lapsen turvalliselle kasvulle ja kehitykselle lapsuus ja nuoruusiän aikana.

Lapsen vahvistaminen turvataidoissa auttaa häntä tunnistamaan omia rajojaan ja toimimaan vastuullisemmin myös itse erilaisissa tilanteissa. Nuoruusiän myllerryksessä ja rajoja testatessa lapsella on riski joutua liian varhaisten seksuaalisten kokemusten pariin tai kokea vakavampaakin seksuaalista hyväksikäyttöä. Myös sosiaalinen media ja älypuhelimet ovat mahdollistaneet seksuaalisen hyväksikäytön ja ahdistelun tulemisen osaksi meidän tätä päivää.

 

Lehtorannassa moniammatilliseen työryhmään kuuluu koulutettu seksuaalineuvoja, jolla on osaamista lasten ja nuorten kanssa puheeksi ottamisesta ja työskentelystä niin tunne- ja turvataitojen kuin seksuaalisuuden ja itsetunnon asioissa. Tunne-, vuorovaikutus- ja turvataitojen tukeminen on osa lasten kanssa tehtävää kasvatustyötä. Taitoja harjoitellaan yhdessä arjen vuorovaikutustilanteissa sekä suunnitellusti aikuisen ohjauksessa.

Pienkoti Lehtorannan olohuone
Sämpylät 2..jpg

Lapsen kokonaisvaltainen tukeminen Lehtorannassa: 

Lapsen turvallisen kasvun ja kehityksen kivijalka turvallinen ja strukturoitu arki ja aikuisen vahva läsnäolo. Lehtorannassa lapsen perusturvaa rakennetaan säännöllisellä ja strukturoidulla arjen aikatauluilla ja toiminnoilla, joihin kuuluvat: riittävä uni, hygienian hoitaminen, säännöllinen vuorokausirytmi ruoka-aikoineen sekä ravitseva ja monipuolinen ruokavalio.

 

Lehtorannassa on vahva aikuisen resurssi, jolla varmistetaan lapselle riittävä aikuisen aika, tuki ja läsnäolo. Lisäksi lasta tuetaan säännölliseen koulunkäyntiin, aktiiviseen arkeen ja harrasteisiin sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen kaverisuhteissa.  Lapsi otetaan ikätasoisesti mukaan suunnittelemaan omaa arkeaan ja osallistumaan arjen askareisiin ja päätöksentekoon. Lapselle annetaan mahdollisuus ottaa vastuuta omista asioistaan ikätasoisesti.

Riittävä uni sekä ravitseva ja monipuolinen ruokavalio.

Säännöllinen vuorokausirytmi, koulunkäynti sekä mahdollisuus harrasteisiin.

Tuki kaverisuhteisiin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen sekä riittävä aikuisen aika, tuki ja läsnäolo.

Syntymäpäiväjuhlat Pienkoti Lehtorannassa
346843324_1291090498162708_4698763387794840919_n.jpg

Lapsen psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen 

Lehtoranta tarjoaa vakaan ja turvallisen ympäristön lapsen psyykkisen voinnin tukemiselle ja kuntoutumiselle. Psyykkistä kuntoa edistetään ja tuetaan yhteistyössä lasta hoitavan terveydenhuoltosektorin kanssa. Tiivis yhteistyö erikoissairaanhoidon ja lapsen verkoston kanssa on keskeisessä roolissa. Lapsen kuntoutusta tuetaan Lehtorannan henkilöstön vahvalla ammattitaidolla ja osaamisella.  Henkilökunta on kokenut sekä moniammatillinen ja työryhmän tukena toimii lastenpsykiatrin säännöllinen konsultaatio. Lisäksi koko henkilökunta on koulutettu neuropsykiatrian osaamiseen sekä mielenterveys- ja päihdetyöhön.

bottom of page